รองรับผู้เข้าสัมมนาได้ 100 - 110 ท่าน

พร้อมอุปกรณ์สัมมนาครบครัน

 
 

-

-

-

room rate